Home

Joi Ila-Uki

 

Some People Write books to tell stories,

I take photos to tell mine.